Praksisbaseret evidens

Marte meo metoden er godkendt af Socialstyrelsen, som en af  flere evidensbaserede indsatser til familiebehandling.
I samtlige familiebehandlingsforløb hos Martemeo-Imago indgår effektmålinger, med henblik på løbende at følge behandlingens kvalitet og resultater. Der udfyldes et standardskema før og efter behandlingsforløbet.

Ved forløbets start:

Henvendere (sagsbehandlere, professionelle omkring barnet/den unge, eller forældre) beskriver baggrunden for henvendelsen – altså de konkrete samspilsproblematikker og beskriver ligeledes ønsker om mønsterbrydning og mål omkring forandring.
Når det drejer sig om foranstaltning af familiebehandlingsforløb ud fra Lov om Social Service § 52, stk.3 nr.3 udarbejder sagsbehandler iht. lovgivning en handleplan. Denne danner grundlag for indsatsen sammen med de problematikker, der af forældre opleves som værende de mest presserende og problematiske.
Forældre vurderer ved opstarten belastningsgraden ud fra skalaspørgsmål (se figur 1) – i forhold til deres individuelle og aktuelle oplevelse af familiesituationen.

Under forløbet:

Der evalueres iagttageligt ud fra videooptagelser og ud fra målene i opstartskema og handleplan.

Efter forløbet:

Belastningsgraden vurderes atter ud fra skalaspørgsmål (se figur 1), og der udfyldes et evalueringsskema med effektmåling i forhold til processen og de opnåede resultater (se figur 2).

Praksisbaseret evidens:

De 2 figurer herunder drejer sig om målgruppen: forældre til børn med udviklingsforstyrrelser og handicaps. Der vises målinger af oplevet belastningsgrad før og efter familiebehandlingsforløb (figur 1) og effektmålinger af gennemførte familiebehandlingsforløb. (figur 2)
Fællesnævner for samtlige familier er, at deres særlige og komplicerede forældreopgave, stort set altid vil rumme nogen grad af belastning – og at det er dermed må anses for uopnåeligt eller yderst sjældent at komme ned på tallet 0 i oplevet belastningsgrad.

Figur 1 viser 22 forældres individuelle oplevelse af belastningsgrad før og efter familiebehandlingsforløb:

1 = minimal belastning
10 = maksimal belastning

Grå: før, Grøn: efter
Figur 1. Grå: før, Grøn: efter

Figur 2 viser 20 familiers vurdering af behandlingseffekten efter forløbets
afslutning:
1 = minimal effekt
10 = maksimal effekt

Blå: far, Rød: mor
Figur 2. Blå: far, Rød: mor